Brugsbetingelser

Definitioner

Denne hjemmeside ("Dechra Veterinary Products A/S' Foderhjemmeside") ejes og drives af Dechra Veterinary Products A/S ("Dechra").

I disse brugsbetingelser bruges ordene "Dechra", "vi", "os" og "vores" som betegnelser for den juridiske enhed.

I disse brugsbetingelser bruges ordene "du", "dit", "din" og "dine" for samtlige brugere af denne hjemmeside.

Aftale

Tilgang til og brug af denne hjemmeside og de informationer, materialer og tjenester, som er tilgængelige igennem denne hjemmeside, er underlagt alle relevante love og bestemmelser og disse betingelser.
Ved at besøge denne hjemmeside giver du dit samtykke til disse brugsbetingelser for brug, som udgør en juridisk bindende aftale. Forlad venligst hjemmesiden, hvis du ikke samtykker. Disse brugsbetingelser kan blive ændret af os fra tid til anden, uden du vil modtage særskilt information om det. De seneste betingelser vil blive offentliggjort på denne hjemmeside, og du bør altid gennemse disse brugsbetingelser, før du bruger hjemmesiden for at sikre, at du har aktuel indsigt i de gældende brugsbetingelser, på hvis grundlag du har tilladelse til at tilgå denne hjemmeside. Hvis du ikke kan tilgå betingelserne via internettet, kan vi på anmodning sende en kopi af de aktuelle brugsbetingelser via e-mail.

TILGANG TIL DENNE HJEMMESIDE (ELLER DELE HERAF) OG BRUG AF INFORMATIONER, MATERIALER, PRODUKTER ELLER TJENESTER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED VIA DENNE HJEMMESIDE (ELLER DELE HERAF) ER IKKE PLANLAGT OG ER FORBUDT, NÅR EN SÅDAN TILGANG ELLER BRUG KRÆNKER GÆLDENDE LOVE ELLER BESTEMMELSER.

Tjenester og informationer

Med mindre andet er specifikt angivet, har denne hjemmeside udelukkende til formål at informere.

Ejerskab

Med mindre det er specifikt angivet, er denne hjemmeside og dens design, tekst, indhold, valg og placering af elementerne, organisation, grafik, kompilering, magnetisk omsætning, digital konvertering og andet ("ejendomsrettigheder"), som hører til denne hjemmeside, beskyttet af relevant ophavsret, relevante varemærker og anden form for ejendomsret (inklsiv, men ikke begrænset til, intellektuel ejendom) og tilhører Dechra, eller materialerne er integreret med tilladelse af ejeren af rettighederne og beskyttet i henhold til ophavsrets- og varemærkelovene. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

Du erhverver ikke ejendomsrettigheder til nogen af disse ejendomsrettigheder, som du ser igennem denne hjemmeside. Med mindre det specifikt er angivet heri, må ingen af disse ejendomsrettigheder blive brugt, kopieret, reproduceret, fordelt, genudgivet, downloadet, modificeret, fremvist, sendt eller overført i nogen form eller på nogen måde, inklusiv, men ikke begrænset til, elektronisk, mekanisk, ved at kopiere eller optage eller på anden måde, uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse.

Der gives hermed tilladelse til lovligt at tilgå og bruge denne hjemmeside og/eller informationer, materialer og/eller tjenester på hjemmesiden i nødvendigt omfang for at vise, downloade, arkivere og udprinte dele af denne hjemmeside udelukkende til personligt brug, under forudsætning af, at du ikke modificerer materialerne, og at du bibeholder samtlige meddelelser om ophavsrettigheder og andre ejendomsrettigheder, som er indeholdt i materialet. Denne tilladelse ophører automatisk, hvis du overtræder nogle af disse brugsbetingelser. Ved ophør skal du straks tilintetgøre samtlige downloadede, arkiverede eller printede materialer.

Varemærker

Navnet Dechra og det tilhørende logo, samtlige produktnavne, samtlige sidehoveder, alt brugertilpasset grafik, samtlige knapikoner, alle varemærker, servicemærker og logoer, som findes på denne hjemmeside, er, med mindre andet er nævnt, varemærker (hvad enten de er registrerede eller ikke-registrerede) tilhørende Dechra ("Mærkerne"). Alle andre varemærker, produktnavne, virksomhedsnavne og logoer, som nævnes, vises, citeres eller på anden måde præsenteres på hjemmesiden, tilhører deres respektive ejere. Du giver dit samtykke til ikke at vise eller bruge Mærkerne på nogen måde uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Du giver dit samtykke til ikke at vise eller bruge andre ejeres varemærker, produktnavne, virksomhedsnavne, logoer, servicemærker og/eller udstyrsmærker uden forudgående skriftlig tilladelse fra disse ejere. Brug eller misbrug af Mærkerne eller andre varemærker, produktnavne, virksomhedsnavne, logoer, servicemærker og/eller udstyrsmærker eller af nogle andre materialer, som er indeholdt heri, er, med mindre det er tilladt heri, udtrykkeligt forbudt.

Ansvarsfraskrivelse vedr. links

Denne hjemmeside kan indeholde links til hjemmesider, som drives af virksomheder og personer, som ikke er forbundet med os. Et link til et anden hjemmesiden betyder ikke, at Dechra anerkender, bifalder eller accepterer nogen form for ansvar for den pågældende hjemmeside, dens indhold eller brug, eller brugen af produkter og tjenester, som gøres tilgængelige igennem en sådan hjemmeside.

Vi er ikke ansvarlige for handlinger, indhold, nøjagtighed, fremsatte holdninger, fortrolighedspolitikker, produkter eller tjenester, som stilles til rådighed igennem disse links eller gøres tilgængelige igennem disse kilder eller som findes på disse hjemmesider, og heller ikke for nogen form for skader eller tab som direkte eller indirekte forårsages eller påstås at være blevet forårsaget som følge af din brug af eller tiltro til disse hjemmesider.

Vi undersøger, overvåger eller kontrollerer ikke disse hjemmesider for nøjagtighed, fuldstændighed eller overholdelse af relevante love og bestemmelser. Vi giver ikke nogen form for løfter eller garantier, hverken udtrykkeligt eller implicit eller på anden måde, vedrørende andre hjemmesider, som du måtte tilgå igennem denne hjemmeside, deres indhold eller deres produkter og/eller tjenester, som gøres tilgængelige igennem disse hjemmesider. Hvis du beslutter dig for at forlade vores hjemmeside og for at tilgå disse andre hjemmesider, sker det på eget ansvar. Samtlige regler, politikker (inklusive fortrolighedspolitikker) og procedurer for disse hjemmesider vil gælde for dig, mens du opholder dig på dem.

Links fra andre hjemmesider

Det er forbudt at linke til denne hjemmeside på nogen måde uden vores skriftlige tilladelse. Selv om der foreligger en tilladelse til at linke til denne hjemmeside, er det forbudt at linke til nogen anden side end Dechras startside. Personer, som sørger for, at denne hjemmeside kan tilgås fra en anden hjemmeside via et link, er udelukkende ansvarlig for indhold, nøjagtighed, fremsatte holdninger, fortrolighedspolitikker, produkter eller tjenester på eller tilgængeligt igennem kildesiden og for enhver form for løfter eller skabte indtryk vedrørende den juridiske enhed.

Vores tilladelse til at linke til denne hjemmeside gives uden, at vi påtager os noget ansvar i forhold til disse links, og vi fralægger os hermed et sådant retligt ansvar. Vi forbeholder os retten til at inddrage enhver tilladelse til at linke til denne hjemmeside til enhver tid og af enhver årsag.

Enhver som stiller adgang til eller information i forhold til denne hjemmeside til rådighed, enten via et link eller på anden måde, er ansvarlig for at gøre den person, som modtager denne adgang eller information, opmærksom på disse brugsbetingelser. I modsat fald pådrager vi os ikke noget retligt ansvar.

Samtykke vedrørende databeskyttelse

Ved at give dit samtykke til disse brugsbetingelser, giver du dit samtykke til betingelserne i vores fortroligheds- og cookiepolitik.

Enhver form for kommunikation eller materiale, som du sender eller overfører til os via internettet, er ikke-fortroligt og ikke-ophavsretligt beskyttet og vil blive behandlet tilsvarende. Ved overførsel af enhver form for personoplysninger til os giver du os udtrykkeligt tilladelse til at dele og/eller bruge disse oplysninger til ethvert legalt formål.

Det er strengt forbudt at sende eller overføre nogen form for ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk eller blasfemisk materiale eller noget materiale, som kunne udgøre eller tilskynde til opførsel, som ville blive opfattet som en strafbar handling eller en form for lovovertrædelse.

Vi forbeholder os retten til at overvåge din kommunikation med os, hvad enten den foregår via post, tale, fax, e-mail eller nogen anden form for overførsel med henblik på kvalitetskontrol, sikkerhed og andre forretningsbehov som formål.

Uagtet ovenstående vil samtlige personoplysninger, som vi modtager som følge af denne hjemmeside, blive behandlet i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik.

Ingen garantier

VI GIVER INGEN LØFTER ELLER GARANTIER I FORHOLD TIL DENNE HJEMMESIDE ELLER DENS INDHOLD, SOM STILLES TIL RÅDIGHED "SOM BESET". VI AFVISER ENHVER FORM FOR GARANTI, UDTRYKKELIGT ELLER IMPLICIT, INKLUSIV UDEN BEGRÆNSNINGER DE IMPLICITTE GARANTIER VEDRØRENDE EJENDOMSRET, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED, KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL I FORHOLD TIL DENNE HJEMMESIDE OG ENHVER HJEMMESIDE, SOM DEN ER LINKET MED. VI GIVER HELLER INGEN LØFTER ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL, HVORVIDT OPLYSNINGERNE, SOM KAN TILGÅS VIA DENNE HJEMMESIDE ELLER NOGEN ANDEN HJEMMESIDE, SOM DET ER LINKET MED, ER PRÆCISE, FULDSTÆNDIGE ELLER AKTUELLE. DU ACCEPTERER, AT VORES EJERE, LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE OG ANDRE REPRÆSENTANTER SKAL HAVE FORDEL AF DENNE KLAUSUL.

Du er ansvarlig for at bedømme (eller for at få professionel rådgivning omkring) nøjagtigheden og fuldstændigheden af samtlige INFORMATIONER, udsagn, holdninger og andet materiale på denne hjemmeside eller enhver hjemmeside, som det er linket med.

Dine eventuelle lovfæstede rettigheder som kunde berøres ikke af disse forhold, og vi forsøger ikke at udelukke eller begrænse ansvaret for svig.

Ansvarsfraskrivelse

På vegne af vores ansatte og frivillige fraskriver vi os ansvaret for enhver form for tab og udgifter, uanset hvordan de er opstået, inklusiv, uden begrænsning, enhver form for direkte, indirekte og konkrete skader, skadeserstatning eller følgeskader, tab af brug, tab af data, tab pga. af virus, tab af indtægt eller profit, tab eller beskadigelse af ejendom, krav fra tredjeparter eller andre tab af enhver slags eller karakter, selv hvis vi har været advaret om muligheden for sådanne skader eller tab, som opstår på grund af eller i forbindelse med brugen af denne hjemmeside eller enhver hjemmeside, som det er linket med, i det videst mulige omfang, som tillades af de relevante love. Du overtager det fulde ansvar for at etablere de procedurer til databackup og viruskontrol, som du anser som nødvendige. Pris og tilgængelighed af information, materialer, produkter og/eller tjenester kan ændres uden varsel.

Skadeserstatning og fritagelse

Du giver dit samtykke til at kompensere, fritage og holde os og vores ledere, direktører, agenter, repræsentanter og ansatte skadesløse i forhold til enhver fordring, retligt ansvar, tab, udgift eller krav, inklusiv advokatsalærer, i forhold til din misligholdelse af disse brugsbetingelser eller din tilgang eller brug af denne hjemmeside eller nogen form for information, materialer, produkter eller tjenester, som er tilgængelige igennem denne hjemmeside.

Ændringer og bortfald

Vi forbeholder os retten til når som helst og fra tid til anden med eller uden varsel at ændre, redigere, slette, suspendere eller midlertidigt eller permanent nedlægge denne hjemmeside (eller enhver del af den) og/eller informationerne, materialerne, produkterne og/eller tjenesterne, som er tilgængelige igennem denne hjemmeside (eller enhver del heraf). Du giver dit samtykke til, at vi ikke vil være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart, såfremt vi på nogen måde ændrer, redigerer, sletter, suspenderer eller nedlægger denne hjemmeside.

Aftalen i sin helhed

Disse brugsbetingelser indeholder hele aftalen mellem dig og os i forhold til denne hjemmeside og ingen løfter, udsagn, mundtlig eller skriftlig påvirkning, som ikke er indeholdt heri, skal binde nogen af parterne til denne aftale. Skulle nogle dele af disse betingelser af nogen grund blive erklæret ugyldigt af en domstol, der er et kompetent værneting, skal en sådan afgørelse ikke have indflydelse gyldigheden af nogen af de resterende dele, og disse resterende dele skal forblive i kraft i fuld udstrækning, som om den ugyldige del af disse betingelser var blevet elimineret. Manglende håndhævelse af en bestemmelse i disse brugsbetingelser skal ikke ses som afkald på bestemmelsen eller på retten til at håndhæve bestemmelsen.

Lovgivning og værneting

Disse brugsbetingelser er udfærdiget i henhold til engelsk lovgivning, og denne hjemmeside drives fra England. Tilgang eller brug af denne hjemmeside eller informationerne, materialerne, produkterne og/eller tjenesterne på denne hjemmeside kan i visse lande eller under visse værneting være forbudt ved lov. Du er ansvarlig for at overholde samtlige relevante love i det land, hvorfra du tilgår denne hjemmeside. Vi giver ingen løfter om, at informationerne heri er egnede til eller tilgængelige for brug overalt.

Du giver dit samtykke til, at domstolene i England og Wales skal være eksklusive værneting til at bilægge samtlige stridigheder eller søgsmål af hvilken som helst karakter, som opstår på grund af eller har forbindelse til brugen af denne hjemmeside, og at de engelske og walisiske love skal regulere disse tvister eller søgsmål. Dog forbeholder vi os retten til at indbringe retssager for hvilket som helst værneting, hvor vi skønner, at misligholdelsen af denne aftale foregår eller oprinder fra.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål i forhold til disse brugsbetingelser eller andet, er du velkommen til at kontakte os ved at skrive til adressen Mekuvej 9, 7171 Uldum eller ved at sende en e-mail til kundeservice@dechra.com.

© Copyright 2017 Dechra – alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion af denne hjemmeside, i sin helhed eller af dele heraf, i nogen form eller medie er forbudt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Dechra.

keyboard_arrow_up